تجمع اعتراضی رانندگان‌شرکت واحد عضو تعاونی مسکن مرکزی شرکت واحد مقابل وزارت تعاون دراعتراض به تخلفات مکرر تعاونی مسکن شرکت واحد

امروز شانزده بهمن ، تجمع اعتراضی رانندگان‌شرکت واحد عضو تعاونی مسکن مرکزی شرکت واحد مقابل وزارت تعاون دراعتراض به تخلفات مکرر تعاونی مسکن شرکت واحد. علیرغم اینکه اعضای پروژه های سهیل وسپیدار، شکوائیه های متعددی دراتاق تعاون ووزارت تعاون به ثبت رسانده وبا توجه به اینکه وزارت تعاون رای برتخلفات محرز وآشکار تعاونی مسکن صادرکرده است وتعاونی مسکن شرکت واحد را دررای صادره ملزم به برسمیت شناختن اعضا کرده ، اما به علت فساد ورانت اداری که درجامعه رایج شده است تعاونی باسواستفاده ازفساد جاری درادارات ، به رای صادره تمکین نمیکند وادارات زیر مجموعه هم توجه ای به رای صادره ندارند. براساس مذاکره ای که بین نمایندگان کارگران معترض وعوامل وزارت تعاون واستان واتاق تعاون صورت گرفت ، نمایندگان کارگران خواستار عزل هیئت مدیره متخلف تعاونی مرکزی شرکت واحد شدند که شکواییه ای دراین خصوص دروزارت تعاون به ثبت رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *