در همبستگی با کارگران اعتصابی در بخش حمل و‌ نقل بریتانیا

بریتانیا با بزرگترین اعتصاب در بخش حمل و نقل ریلی در یک نسل مواجه است. ۵۰۰۰۰ کارگر راه آهن از اتحادیه های RMT و Unite the Union در اعتراض به کاهش ویرانگر مشاغل، شرایط کاری، خدمات و حقوق بازنشستگی به صفهای اعتصاب پیوسته اند.

این اولین اقدام از ۳ روز اعتصاب برنامه ریزی شده (در روزهای ۲۱، ۲۳ و ۲۵ ژوئن) علیه برنامه های شرکت های خصوصی در بخش راه آهن برای حمله به شرایط استخدام کارگران و اخراج هزاران نفر از کارکنان ایمنی در سراسر خدمات ریلی ملی و متروی لندن بود.

در این رابطه کازاری جهانی از سوی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل فراخوان داده شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد انوبوسرانی تهران و‌حومه، به عنوان عضو فدراسیون‌جهانی کارکران‌حمل و‌نقل طی نامه ای به مقامات مربوطه، از جمله وزیر حمل و نقل بریتانیا، همبستگی خود را با کارگران حمل‌ونقل بریتانیا و سندیکاهای‌ آن‌ها که برای حفاظت از خدمات ریلی و پروژه‌های زیرساختی، توسعه و ترویج حمل‌ونقل عمومی، از جمله راه‌آهن، و علیه کاهش مشاغل، انجماد دستمزدها و حمله به شرایط کار و حقوق بازنشستگی‌شان مبارزه می‌کنند، اعلام‌نمود.

اتحادبه های کارگری بریتانیا از جمله در بخش حمل و ‌نقل، همچون آر ام‌تی، در گذشته بارها از سندیکای کارگران شرکت واحد و‌ کارگران بخشهای مختلف در ابران‌حمایت کرده اند. ما نیز در این مبارزه برای امنیت شغلی و‌ حقوق کارگران حمل و‌نقل بریتانیا در کنارشان هستیم. همبستگی کارگران مرز نمی شناسد.

سندیکایکارگرانشرکتواحداتوبوسرانیتهرانو_حومه

@pvsyndica
@vahedsyndica ارتباط با سندیکا
t.me/vahedsyndica‏
https://www.instagram.com/vahedsyndica/
https://twitter.com/VahedSyndicate
www.vahedsyndica.com
http://www.standup4humanrights.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *