در گذشت سیمین بهبهانی شاعر و غزل سرای نامی ایران را تسلیت می گوئیم

در گذشت سخن سرای ازاده و مردمی زنده یاد خانم سیمن بهبهانی را به خانواده،دوستان و یاران و مردم ازاده ایران تسلیت می گوییم. ازاده ای هم چو او که ستم دوران و فقر و نداری مردمان را تاب نداشت و مهر مادری اش را حتی بر آimg_t_29825زارگران بی خبرش می بخشید،نغمه اش پیوسته در یاد مردم خواهد ماند. خاطره اش جاودانه گرامی باد و راهش پرره رو.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
یکم شهریور ماه ۹۳