دیدار تعدادی از اعضای سندیکا با اولین خانم راننده اتوبوس و اولین کارگر زن عضو درسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

 

 

 

 

جمعی از اعضاء سندیکا به دیدار خانم فرحناز شیری عضو سندیکا و اولین راننده زن شرکت واحد رفتند.
مدیریت شرکت واحد خانم شیری را به دلیل حق طلبی از سال نود اخراج کرده است. و با زد و بند با اداره کل کار استان تهران از بازگشت بکار این شیر زن سندیکایی جلوگیری می کند.
خانم شیری به تازگی به دلیل ضایعه مهره های گردن مورد عمل جراحی قرار گرفته است و اعضاء سندیکا از نزدیک در جریان پیشرفت بهبودی ایشان قرار گرفتند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خرداد۹۵