رضا شهابی در دهمین روز اعتصاب غذا: از جان رضا شهابی چه می خواهید؟ به زندان و پیگرد فعالین سندیکایی پایان دهید

اعتصاب غذای رضا شهابی وارد دهمین روز خود شده است. هر کس که قدرت درک واقعیت ده روز اعتصاب غذا و خطری را که ادامه آن برای جان رضا شهابی دارد از دست نداده باشد، درمی یابد که با ادامه آزار جسمی و روانی این فعال سندیکایی و بازجویی های بیشتر نمی تواند اراده او را در برابر سناریوی از پیش نوشته شده نخ نما به تسلیم بکشاند و در شرایطی که او جانش را سنگر دفاع از حقانیت سندیکا ومشروعیت و قانونیت همبستگی طبقاتی با همسرنوشتان خویش در عرصه بین المللی کرده است، تنها او را به سمت مرگ می راند.

رضا شهابی، حسن سعیدی، ریحانه انصاری نژاد، آنیشا اسداللهی، کیوان مهتدی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی ،شعبان محمدی, رسول بداقی و دهها فعال حقوق کارگری و صنفی هیچ جرمی مرتکب نشده اند و هیچ انسان آزاده ای اتهامات امنیتی نسبت داده شده به آنان را نمی پذیرد.

ادامه زندان و در مواردی بازجویی و انفرادی فعالین سندیکایی و صنفی در حالی است که هم اکنون پرونده شماره ۲۵۰۸ در کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار در شکایت از دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض حقوق و استاندادهای بین المللی کارگری و سرکوب تشکل ها و‌ فعالین‌ مستقل‌ کارگری در کشور، و‌ از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد، از طریق فدراسیون‌جهانی کارگران حمل و‌نقل و سندیکاها و فدراسیونهای ببن المللی کارگری جریان دارد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه، خواهان توقف فوری بازجویی ها، تهدیدها و ‌توهین های بازجویان نسبت به رضا شهابی است. رضا شهابی باید بلافاصله به یک بیمارستان مناسب خارج از زندان منتقل و ‌پس از معاینه و مراقبتهای پزشکی لازم آزاد شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه ،همه یاران و حامیان جنبش کارگری و عموم انسان های آزادیخواه و تشکل های مستقل را به حمایت هر چه گسترده تر از مطالبه قطع فوری پیگیرد و پرونده سازی های امنیتی و آزادی همه فعالین سندیکایی و صنفی فرا می خواند.

چاره زحمت کشان وحدت است وتشکیلات

سندیکایکارگرانشرکتواحداتوبوسرانیتهرانو_حومه

@pvsyndica
@vahedsyndica ارتباط با سندیکا
t.me/vahedsyndica‏
https://www.instagram.com/vahedsyndica/
https://twitter.com/VahedSyndicate
www.vahedsyndica.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *