مراجعه خانم نسرین رحیمی همسر حسن سعیدی ، امروز ۲۳خرداد ماه به دادسرای زندان اوین.

خانم‌ نسرین رحیمی همسر حسن سعیدی در مراجعه امروز به دادسرای زندان اوین ، مسئولین دادسرا به ایشان گفتند تا هفته دیگر اگر خبری از آقای سعیدی نشد قراربازداشت اش مجددا تمدید گردیده است.
حسن سعیدی از اعضای شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد است که از تاریخ ۲۸اردیبهشت در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت بسر میبرد و قرار یکماهه برایش صادر گردیده است.
این فعال سندیکایی نزدیک به دو دهه ، فعالیت های سندیکایی و کارگری کرده و برهمین اساس ، با دستور مقامات امنیتی از بازگشت بکارش جلوگیری کردند و سالهاست که از کار اخراج گردیده ، اما همچنان دست از فعالیت های سندیکایی برنداشته و اخراج و تهدید و زندان و بازداشت هم نتوانسته خللی در اراده حق خواهی وحق طلبی وی وارد کند.

سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط #حسنسعیدی و #رضاشهابی دو عضو این سندیکا میباشد.

کارگرزندانی آزادبایدگردد

t.me/vahedsyndica
@pvsyndica
@vahedsyndica ارتباط با سندیکا
https://instagram.com/stories/vahedsyndica
www.vahedsyndica.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *