همدستی عوامل وزارت کار درضرب وشتم و سرکوب همراهان همسر شهابی مقابل وزرات کار محکوم است.

1

همدستی عوامل وزارت کار درضرب وشتم و سرکوب همراهان همسر شهابی مقابل وزرات کار محکوم است.

امروز پنجم دیماه ، ربابه رضایی همسر رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که درزندان رجایی شهر محبوس است وتا کنون دوبار سکته مغزی کرده و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت این کارگر زندانی باعث شد همسرش به وزارت کار مراجعه کند تا بلکه ازطریق این وزرات خانه شرایط رسیدگی برای این کارگر زندانی فراهم شود ،تعدادی ازاعضای سندیکای واحد ودانشجویان ودیگرفعالین کارگری واجتماعی بواسطه نگرانی از وضعیت جسمانی شهابی، همسر این کارگر زندانی را همراهی می کردند. قبل ازورود خانم شهابی به محل وزرات کار عوامل امنیتی وعوامل وزرات کار با همراهی پلیس ضدشورش با شدت تمام اقدام به ضرب وشتم کارگران ودانشجویان کردند که حسن سعیدی از اعضای این سندیکا به علت ضربات وارده ازسوی مامورین وزارت کار به اورژانس شریعتی برده شد و ۵۱تن از معترضین به همراه خانم شهابی توسط نیروهای لباس شخصی وامنیتی به زندان اوین منتقل شدند و سعیدی هم بعد از معاینه از بیمارستان با دستبد وپابند به اوین منتقل شد .
هرچند که بعد از چند ساعت همگی بدون قیدوشرط آزاد شدند اما جای تاسف دارد که مسئولین وزرات کار نه تنها پذیرای مراجعین نشده اند بلکه با باتوم و ضربات مشت ولگد به کمک پلیس ضدشورش آمده اند و با خشنونتی وحشیانه رانندگان ودانشجویان را مورد ضرب وشتم قراردادند
💢سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار رسیدگی پزشکی به وضعیت جسمانی کارگر زندانی رضا شهابی است وهرگونه سهل انگاری وبی توجهی درخصوص اوضاع جسمانی کارگر زندانی شهابی را متوجه مسئولین زندان وقوه قضائیه میداند و قویا برخورد وضرب وشتم کارگران ودانشجویان را که جهت رسیدگی به وضعیت نگران کننده رضا شهابی در مقابل وزرات کارتجمع کرده بودند محکوم میکند وخواستار آزادی بی قید شرط رضا شهابی و تمامی زندانیان کارگری وصنفی میباشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *