به آزار و اذیت فعالین سندیکایی کارگری در ایران پایان دهید

 22222

رونوشت به :  رهبر جمهوری اسلامی ایران، سید علی خامنه ای

  • رئیس جمهور ایران، حسن روحانی
  • رئیس قوه قضائیه ایران، صادق آملی لاریجانی
  • وزیر کار، علی ربیعی
  • دادستان کل کشور، محسن اژه ای
  • دبیر حقوق بشر جمهوری اسالمی، محمد جواد لاریجانی
  • سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد

به آزار و اذیت فعالین سندیکایی کارگری در ایران پایان دهید!

سازمان سراسری کارگران سوئد، ال.او و سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد طی سالهای اخیر از نزدیک موقعیت جنبش سندیکایی مستقل و آزاد در ایران را پیگیری کره اند. این سندیکاهای مستقل و آزاد در جهت ایجاد شرایط برابر و رعایت و احترام به حقوق کارگران در ایران فعالیت میکنند. خواست های آنها برخورداری از دستمزد مکفی، تامین ایمنی کار و اعتراض به خصوصی سازیها بویژه در حوزه آموزش و پرورش میباشد.

عکس العمل حکومت  و مقامات امنیتی به اعتراضات این سندیکاها خشونت آمیز، شدید و همراه با دادن مجازات های سنگین، به موازات برداشته شدن تحریم های اقتصادی جهنی در رابطه با ایران بوده است. آنچه که باید مد نظر باشد این است که همپیوندی بیشتر ایران با اقتصاد جهانی می بایست در برگیرنده و در جهت بهبود وضعیت و شرایط کارگران در بازار کار نیز باشد.

طبق گزارشات حاصله رهبران این سندیکاها با اتهامات واهی تحت عناوین “تهدید علیه امنیت عمومی”، “شرکت در تجمعات غیرقانونی”، “تشویش اذهان عمومی” و “اخالل در نظم عمومی” در دادگاههای فله ای به زندان های طویل المدت محکوم میشوند. این گونه رفتارها متعاقب مرگ تاسف بار شاهرخ زمانی، نماینده سندیکاهای نقاشان تهران، در زندانها انجام میگیرد. شاهرخ زمانی در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵ به اتهام “تهدید علیه امنیت ملی” به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود.

در طول سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ کانون صنفی معلمان تهران و سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه شدیدا تحت فشارهای امنیتی قرار داشته اند. رهبران این تشکیلات دستگیر و در دادگاههای انقلا ب به اتهامات واهی “تهدید علیه امنیت ملی” محاکمه و زندانی شده اند. ایران بدلیل عضویت در سازمان جهانی کار،آی.ال.او، موظف به رعایت و احترام به حقوق بنیادین کار، آزادی تشکل و حق ایجاد تشکیلات مستقل کارگری میباشد. رفتار کنونی دادگاههای انقلاب درست برعکس رعایت این اصول می باشند.

سازمان سراسری کارگران سوئد، ال.او، که از حمایت بیش از یک میلیون و سیصد هزار عضو برخوردار میباشد مصرانه از شما میخواهد که به دستگیریها، محاکمه ها و رفتارهای نادرست با فعالین سندیکاهای مستقل پایان دهید. تعداد زیادی از رهبران این سندیکاها هم اکنون محکوم به زندانهای طویل المدت بوده، در شرایط سخت بسر برده و مجبور به پرداخت وثیقه های سنگین و اخراج از محل کار فقط به دلیل فعالیت های سندیکایی و در دفاع از حقوق ابتدایی خود میشوند. این حقوق، از جمله حق ایجاد تشکیلات مستقل سندیکایی، در مقاوله نامه های سازمان جهانی کار برسمیت شناخته شده است.

ما مصرانه از شما میخواهیم:

-۱آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه فعالین سندیکایی زندانی در ایران

-۲ پایان دادن به دستگیریها، محاکمات و آزار و اذیت فعالین سندیکایی و نمایندگان آنها

– ۳ بازگشت به کار کلیه فعالین سندیکایی اخراجی

-۴ برسمیت شناختن حق ایجاد تشکالت سندیکایی

-۵رعایت ماده ۲۳ کنوانسیون جهانی حقوق بشر و اجرای مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار در رابطه با حق ایجاد تشکیلات مستقل سندیکایی کارگری و حق مذاکراه جمعی د رابطه با دستمزد

 سازمان سراسری کارگران سوئد، ال.او

 اتحادیه سراسری کارگران حمل و نقل سوئد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *