دسته: پیک سندیکا

پیک سندیکا مرحله‌ی دوم شماره‌ی نهم – بهمن ماه ۹۷

پیک سندیکا مرحله‌ی دوم شماره‌ی نهم – بهمن ماه ۹۷

شماره‌ی نهم از مرحله‌ی دوم پیک سندیکا (خبرنامه‌ی داخلی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) منتشر شد. فایل پی دی اف پیک سندیکا را می‌توانید از این لینک دریافت کنید.

پیک سندیکا مرحله‌ی دوم شماره‌ی هشتم

پیک سندیکا مرحله‌ی دوم شماره‌ی هشتم

شماره‌ی هشتم از مرحله‌ی دوم پیک سندیکا (خبرنامه‌ی داخلی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) منتشر شد. فایل پی دی اف پیک سندیکا را می‌توانید از این لینک دریافت کنید.

پیک سندیکا مرحله‌ی دوم شماره‌ی هفتم

پیک سندیکا مرحله‌ی دوم شماره‌ی هفتم

شماره‌ی هفتم از مرحله‌ی دوم پیک سندیکا (خبرنامه‌ی داخلی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) منتشر شد. فایل پی دی اف پیک سندیکا را می‌توانید از این لینک دریافت کنید.

پیک سندیکا مرحله‌ی دوم شماره‌ی ششم

پیک سندیکا مرحله‌ی دوم شماره‌ی ششم

شماره‌ی ششم از مرحله‌ی دوم پیک سندیکا (خبرنامه‌ی داخلی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) منتشر شد. فایل پی دی اف پیک سندیکا را می‌توانید از این لینک دریافت کنید.

پیک سندیکا مرحله‌ی دوم شماره‌ی پنجم

پیک سندیکا مرحله‌ی دوم شماره‌ی پنجم

شماره‌ی پنجم از مرحله‌ی دوم پیک سندیکا (خبرنامه‌ی داخلی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) منتشر شد. فایل پی دی اف پیک سندیکا را می‌توانید از این لینک دریافت کنید.

پیک سندیکا مرحله‌ی دوم شماره‌ی چهارم

پیک سندیکا مرحله‌ی دوم شماره‌ی چهارم

شماره‌ی چهارم از مرحله‌ی دوم پیک سندیکا (خبرنامه‌ی داخلی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) منتشر شد. فایل پی دی اف پیک سندیکا را می‌توانید از این لینک دریافت کنید.

پیک سندیکا مرحله‌ی دوم شماره‌ی سوم

پیک سندیکا مرحله‌ی دوم شماره‌ی سوم

شماره‌ی سوم از مرحله‌ی دوم پیک سندیکا (خبرنامه‌ی داخلی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) منتشر شد. فایل پی دی اف پیک سندیکا را می‌توانید از این لینک دریافت کنید.

پیک سندیکا مرحله‌ی دوم شماره‌ی دوم

پیک سندیکا مرحله‌ی دوم شماره‌ی دوم

شماره‌ی دوم از مرحله‌ی دوم پیک سندیکا (خبرنامه‌ی داخلی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) منتشر شد. فایل پی دی اف پیک سندیکا را می‌توانید از این لینک دریافت کنید.