برچسب: آزادی کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه ای از آزادی ۱۰کارگر بازداشتی این کارخانه خبر داد

ده نفر از کارگران بازداشتی هفت تپه با سپردن کفالت به طور موقت آزاد شدند شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۶ ده تن از کارگران بازداشت شده شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در زندان دزفول...