برچسب: اخراج گروه کارگری ایلنا

به اخراج و فشار بر خبرنگاران کارگری پایان دهید

در حالیکه بیشترین تاوان بحران فساد اقتصادی مسئولان رده بالا را کارگران و تهی دستان پرداخت می کنند و این بحران آنچنان گسترده است که گفتگو درباره آن ترجیع بند مصاحبه های مقامات قضایی...