برچسب: اعتراض بازنشستگان

شکایت علیه متخلفین تقلب کار انحصار طلب

به دلایل انبوه تخلفات انتخابات مهندسی شده مجمع بازنشستگان تهران شکایت مشروحه ذیل در اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسید و رونوشت آن به  ۱-ریاست جمهوری ۲-وزارت تعاون کار و رفاه...