برچسب: اعتراض کارگران مجتمع الومینیم هرمزگان

تجمع اعتراضی ۵۰۰کارگر الومینیم المهدی هرمزگان در محوطه کارخانه ،جهت گرفتن مطالبات و نداشتن امنیت شغلی!

جمعی از کارگران  مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل  واقع در استان هرمزگان به ایلنا خبردادند که امروز شنبه (۱۳ آذر ماه)،به همراه تعداد زیادی از  همکاران بخش خدماتی کارخانه در محوطه کارخانه تجمع کرده اند...