برچسب: بیانیه تشکای مستقل کارگری درایران

هفت تشکل مستقل درایران احکام زندان ،تهدید و فشارعلیه فعالان سندیکایی و فعالان کارگری را محکوم کردند.

بیانیه مشترک تشکل های مستقل کارگری فعالان کارگری هر روز تحت فشارهای بیشتری قرار می گیرند• ما احکام زندان را محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید وشرط فعالان کارگری و لغو احکام...