برچسب: تبانی مدیریت شرکت واحد با خبرگزاری ایلنا

گوشه ای از فشار مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی علیه سندیکا

اخیرا از سوی دبیر اخراج شده گروه کارگری خبرگزاری ایلنا حقایقی منتشر شده است که بخش مربوط به سندیکا عینا به آگاهی همکاران و کارگران ایران می رسد. اختلاف دیگر ما و مدیریت (ایلنا)...