برچسب: دستمزد 96

از حق بر پایی اعتراضات جمعی در مذاکرات تعیین مزد استفاده کنیم

از حق بر پایی اعتراضات جمعی در مذاکرات تعیین مزد استفاده کنیم طی سالیان به بهانه های افزایش تورم، رکود، رونق اقتصادی و…فقر گسترده با دستمزد فعلی هشتصد و دوازده هزار تومان به کارگران...