برچسب: رانندگان اخراجی شرکت واحد

شانتاژ حراست و مدیریت شرکت واحد، مانع بازگشت بکار کارگران اخراجی سندیکا!

مدیریت شرکت واحد که سالهاست با پرونده سازی و اخراج کارگران حق طلب با فعالیت سندیکا مقابله می کند از سال ۹۱ با استخدام فردی کار چاق کن و پرداخت مبالغ بسیارغیرمعقول و هنگفت...