برچسب: سندیکاهای کارگری فرانسه

بیانیه ۵ سندیکای کارگری فرانسه در حمایت از فعالین تشکل های مستقل کارگری و معلمان در ایران

    از اعتدال در سرکوب سندیکالیست ها در ایران خبری نیست  پس از انتخابات اخیر در ایران، مشکلات قبلی هم چنان برجا باقی مانده اند. حکومت روحانی کماکان به سرکوب فعالان جنبش های...