برچسب: سندیکا مجمع درخواست وزارت کار

متن اصلی بازتاب گزارش ارسالی به روزنامه آرمان در باره ی پاسخ وزارت کار به سندیکای شرکت واحد

متن اصلی بازتاب گزارش ارسالی به روزنامه آرمان در باره ی پاسخ وزارت کار به سندیکای شرکت واحد

محروم کردن کارگران با استناد به قوانین نادرست ولی  معتبر!                                                کاظم فرج الهی   در تاریخ ۹ خردادماه جاری جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با نگارش نامه ای، از...