برچسب: سیمان کارون ،اخراج کارگران

۳۹ کارگر معترض سیمان کارون، باطلب دو ماه حقوق شبانه از کارخانه اخراج شدند؟

این کارگران در تیر ماه گذشته به علت پرداختن نکردن حق و حقوقشان از سوی کارفرما ۱۴روز دست از کار کشیدند ،اما با توافقی که بین هیئت مدیره و کارگران مبنی بر پرداخت حقوق...