برچسب: شادباش سندیکا

شادباش سندیکای کارگران شرکت واحد برای تبرئه دو فعال کارگری

تبرئه دو فعال کارگری در دادگاه تجدید نظر شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده دو فعال کارگری که با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب شهر ساوه به اتهام ” اجتماع و تبانی به...