برچسب: شلاق کارگران آق دره

گزارش درد آوری از کارگر معدن طلای آق دره که بتازگی برای تقاضای بازگشت بکار حکم شلاق در موردش اجرا شده ،اما آنقدر درد دارد که سوزش شلاق را یاد نمی کند!!!؟؟

گزارش نگاهی است به وضعیت زندگی و اوضاع معیشتی کارگران معدن طلای آق دره، کارگرانی که خبر اجرای حکم شلاق در مورد آنها، این روزها فضای رسانه‌ها را پرکرده است. “شیر گوسفند سرطان زاست،...