برچسب: مجمع عموی سندیکا

سندیکا شرکت واحد اتوبوسرانی برای برگزاری مجمع عموی جهت انتخابات هیات مدیره درخواست مکان کرد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نامه ای از  وزیر کار برای برگزاری مجمع عموی جهت انتخابات هیات مدیره درخواست تعیین مکان کرد.