برچسب: محکومیت 3عضو کانون صنفی معلمان

محکومیت ۳عضو کانون صنفی معلمان به ۱۵ سال حبس از سوی دادگاه انقلاب و بیانیه اعتراضی کانون به صدور این احکام.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب سه عضو کانون معلمان را جمعا به پانزده سال حبس محکوم کرد. محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیک‌نژاد و مهدی بهلولی هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. متن...