برچسب: مسکن حقوق

مراجعه تعدادی از رانندگان سندیکایی شرکت واحد به دبیر خانه شهرداری

امرروز ششم آبان ماه نود و سه گروهی از رانندگان و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به دبیر خانه شهرداری مراجعه کردند تابیش از هزار امضای جمع آوری شده را که از رانندگان و...