برچسب: معدن دغال سنگ طرزه

تجمع اعتراضی بیش از ۵۰۰کارگرذغال سنگ معدن طرزه مقابل ساختمان اداری این معدن درشاهرود.

بیش از ۵۰۰کارگر معدن ذغال سنگ طرزه صبح امروز در اعتراض به معوقات مزدی خود مقابل ساختمان اداری این معدن در شاهرود تجمع کردند. کارگران معادن ذغال سنگ البرز شرقی با اعلام این خبر...