برچسب: واله زمانی سندیکای نقاش البرز

سندیکای کارگران نقاش البرز خواستار آزادی واله زمانی عضو زندانی این سندیکا شد!

سندیکای کارگران نقاش البرز خواستار آزادی واله زمانی عضو زندانی این سندیکا شد!

سندیکای کارگران نقاش استان البرز:واله زمانی را آزاد کنید! در پی دستگیری های اخیر فعالان سندیکایی ، ۴ روز است که واله زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز دستگیر و به نقطه نامعلومی...