برچسب: پتروشیمی مارون

انفجاری دوباره در پتروشیمی مارون باعث زحمی شدن سه کارگر در حین کارشد.

از قرار معلوم این کارگران مصدوم در بخش بهره‌برداری مشغول کار بودند که در زمان بروز حادثه برای رفع یک نقص فنی به  واحد پلی اتیلن (HD) پتروشیمی مارون مراجعه کرده بودند. گفته می‌شود...