برچسب: کارخانه پردیس سرام پاژ 400بیکاری

۴۰۰تن از کارگران کارخانه پردیس سرام پاژدر استان خراسان رضوی از کارشان بیکار شدند.

در پی انجام تعمیرات وعملیات بهسازی در کارخانه «پردیس سرام پاژ» در استان خراسان رضوی، حدود ۴۰۰ کارگر این واحد صنعتی موقتا بیکار شدند. به گزارش ایلنا، کارخانه پردیس سرام پاژ در استان خراسان...