برچسب: کارگران سایپا اعتصاب موفقیت آمیز

ادامه اعتراضات و اعتصاب کارگران شرکت قالب های صعنتی سایپا نتیجه داد و کارفرما در مقابل خواسته های بحق کارگران عقب نشینی کرد

منابع خبری ایلنا در سایپا از خاتمه موفقیت‌آمیز تجمع کارگران شرکت قالب‌های صنعتی سایپا خبر دادند. از قرار معلوم جلسه ظهر روز گذشته نمایندگان کارگران و مدیریت گروه سایپا به عنوان کارفرمای مادر که...