برچسب: کارگران شهرداری هویزه

کارگران شهرداری هویزه هنوز عیدی و دستمزد اسفند۹۴ وحقوق فروردین ۹۵خود را دریافت نکرده اند!

پرداخت دستمزد حدود ۱۷۰کارگر شهرداری «هویزه» در استان خوزستان ۲ ماه به تاخیر افتاده است. عیدی و مزایای پایان سال ۹۴این کارگران نیز پرداخت نشده است. منابع کارگری در شهر هویزه با اعلام این...