برچسب: کارگران شیشه قزوین

کارگران شیشه قزوین بعد از سه روز تجمع اعتراضی ،با پرداخت یک ماه حقوق موقتا از ۳۰ بهمن به کار خود بازگشتند.

روز گذشته با پرداخت یک ماه از معوقات مزدی کارگران شیشه قزوین، تجمع صنفی سه روزه این کارگران خاتمه یافت. منابع خبری ایلنا در این واحد تولیدی گزارش کردند به دنبال تجمع اعتراضی سه...