برچسب: کارگران مترو

مسئولان مترو از پرداخت۷ماه حق بیمه ،عیدی و اضافه کار، کارگران خدماتی متروطفره میروند.

کارگران بخش خدماتی مترو در گفتگو با ایلنا گفتند: با رفتن پیمانکار  کارگران خدماتی ظاهرا تحت نظر شرکت مترو به فعالیت خود ادامه دادند اما شرکت مترو برای پرداخت مزد ماههای آبان و آذر ...