برچسب: کارگران پارس خودرو،بازداشت،زندان

بازداشت و جلو گیری از بازگشت بکار کارگران حق طلب پارس خودرو را محکوم می کنیم.

سه تن از کارگران اخراجی پارس خودرو که مقابل درب شرکت سایپا تحصن کرده و خواهان بازگشت بکار بوده اند روز ۱۹ آبان بازداشت و به زندان مرکزی تهران منتقل شده اند. این گروه...