برچسب: کارگران کشت وصنعت کارون

عدم پاسخگویی مسئولین و کارفرما،اعتراضات هفت روزه۱۰۵کارگر کشت و صنعت کارون را بی نتیجه گذاشت.

براساس اخباری که به نقل از این کارگران معترض در اختیار ایلنا قرار گرفته است، روز پنجشنبه ۱۰۵ کارگر میراب وآب رسان مجتمع کشت وصنعت کارون در استان خوزستان به اعتراض هفت روزه خود...