برچسب: کارگران کمباین سازی ایران اراک

اخراج ۱۱۷کارگرکمباین سازی ایران و اعتراض ۴۰۰کارگر این کارخانه!

اخراج ۱۱۷کارگرکمباین سازی ایران و اعتراض ۴۰۰کارگر این کارخانه!

به نقل از کارگران گفته می شود که کارفرما کمبود نقدینگی را دلیل اصلی تعدیل اخیر و طولانی شدن زمان پرداخت معوقات مزدی عنوان کرده است. با این حال کارگران کمباین سازی مدعی هستند...