برچسب: کارگرا معدن ملچ آرام

دو روزتجمع کارگران معدن ملچ آرام با وعده پرداخت ۱۵روز حقوق از ۱۰ ماه طلبکاریشان پایان یافت!

متاسفانه کارگرانی که در معادن مختلف کشور در اعماق زمین کارمی کنند از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند و نه تنها امکانات ایمنی کار در مورد این کارگران سخت کوش رعایت نمی شود...