برچسب: کانون نویسندگان محکومیت احکام فعالین کارگری و سیاسی و اجتماعی و عقیدتی

کانون نویسندگان ایران احکام صادره علیه فعالین کارگری و مدنی را ظالمانه خواندوخواستار آزادی تمام فعالان اجتماعی،سیاسی،فرهنگی وعقیدتی در بندشد.

کانون نویسندگان ایران به صدور احکام اخیر علیه فعالین کارگری و مدنی اعتراض کرده، آنها را ظالمانه خوانده و خواهان آزادی تمام فعالان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عقیدتیِ دربند شده است .   علی...