برچسب: کنفدراسیون حمل ونقل بین الملی محکومیت زندان و دادگاه رضوی و مددی

دو کنفدراسیون حمل ونقل بین الملی با بیش از ۱۸۰ میلیون عضودرجهان در نامه ای به روحانی خواستار لغو احکام زندان ودادگاه دو عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحدشدند

کنفدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل ۱۹ فوریه ۲۰۱۶ََ موج جدید علیه اتحادیه های کارگری خطاب به رئیس جمهور کنفدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل (آی تی اف) یک کنفدراسیون بین المللی از اتحادیه...