برچسب: 700کارگر پتروشیمی اعتصاب

اعتصاب ۷۰۰کارگر پتروشیمی اروندبه علت وعده های تو خالی کارفرما!

      به گفته منابع کارگری ایلنا از پتروشیمی امام خمینی، بامداد امروز (۲۵ مهرماه)  ۷۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری پتروشیمی اروند در پی خلف وعده مدیرعامل این مجتمع مبنی بر پرداخت ماهب التفاوت...