کارگران از شورای تحمیلی بیزارند!

ناکارآ مدی، وابستگی و دست آموز بودن بیش از پیش شوراهای اسلامی کار در شرکت واحد نارضایتی کارگران و رانندگان را در سالیان اخیر تبدیل به نفرت و بیزاری عمومی از این شوراهای تحمیلی نموده، به‌صورتی که به علت عدم استقبال و شرکت جمعی کارگران در رای‌گیری نمایشی اخیر شورا‌های مذکور، مدیران و مسولان مربوط را تحت فشار برگزاری انتخابات شوراهای تحمیلی به هر صورت ممکن ازسوی مقامات بالا! قرار داده و این مقامات انجام این کار را برای مدیران شرکت واحد حیثیتی و دارای پاداش تعریف کرده‌اند. پس از ناکامی مسولان سامانه‌‌ی مهم شماره یک در رای‌‌گیری از کارگران در دور اول، اخیرا آقایان باز هم فیلشان یاد هندوستان کرده و می‌خواهند با آماده‌باش کامل عوامل گوش به‌فرمانشان و بهره‌‌گیری از همه روش‌های تهدید و رعب و فشار حراستی در یک انتخابات مهندسی‌شده‌ی بدون مجمع عمومی و با زد و بند با وزارت کار و مراکز خاص دیگر باز هم  مهره‌های خود را به عنوان نماینده کارگر در شورای اسلامی کار بر کارگران سامانه‌ یک برای دو سال دیگر تحمیل نمایند.
برنامه‌ریزان و مهندسان این رای‌‌گیری سراسر نمایشی بدون مجمع عمومی کارگری به خوبی می‌دانند روش‌های تحمیلی و فریب‌کاری‌های گوناگون آنان نمی‌تواند برای همیشه حق انتخابات آزاد نماینده کارگری را پایمال کند.
آنان که حقوق مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان را رعایت نکنند، سیلی سخت روزگاران را خواهند خورد. از بدفرجامی جهرمی‌ها و مرتضوی‌ها عبرت بگیرید.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۰۱/مهر/۹۳

لینک مطلب