برچسب: جعفر عظیم زاده

سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی بی قید و شرط جعفر عظیم زاده می باشد

سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی بی قید و شرط جعفر عظیم زاده می باشد

سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی بی قید و شرط جعفر عظیم زاده می باشد فعال کارگری جعفر عظیم زاده برای رسیدن به بدیهی ترین حقوق انسانی در هیجدهمین روز اعتصاب غذا به سر...