برچسب: کارگران فولاد چدن درود

دوازدهمین روز اعتراض کارگران فولاد و چدن درود،عدم پاسخگویی مسئولین و کارفرما؟

در دوازدهمین روز از شروع اعتراض صنفی کارگران این واحد صنعتی، به ایلنا گفتند: از قرار معلوم در جلسه ناتمامی که هفته گشذته برای رسیدگی به وضعیت این واحد صنعتی در فرمانداری درورد برگزار...

بی توجهی کارفرما،اعتصاب کارگران فولاد و چدن درودرابه هشتمین روز کشاند!

یکی از کارگران معترض کارخانه فولاد چدن درود در این باره به ایلنا گفت: امروز ۸ روز است که حدود ۱۰۰کارگر این کارخانه در واکنش به بی‌توجهی کارفرما به مطالباتشان دست از کار کشیده...